Käyttöehdot

1. SOVELTAMINEN JA KOHDE
2. MÄÄRITELMÄT
3. PALVELUN KÄYTTÄMINEN
4. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET
5. HINNAT JA MAKSUT / MAKSUEHDOT
6. VOIMASSAOLO
7. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET
8. REFERENSSIOIKEUS
9. MUUT EHDOT

 

1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan TeamsInNet:in, minkä yhtiön Y-tunnus on 000000-0 ja osoite on xxxxxx, 00000 xxxxxx ja Palveluntarjoajan välillä, sekä TeamsInNet:in ja Asiakkaan välillä liittyen TeamsInNet–palveluun (“Palvelu”). Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti.
TeamsInNet ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.
1.2 Nämä Sopimusehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös TeamsInNet:in Palveluun mahdollisesti tekemät muutokset ja tarjoamat lisäpalvelut. Mahdollisten lisäpalveluiden osalta noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään eikä niitä saa käyttää ennen kyseisten erityisehtojen hyväksymistä.
1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on näiden Sopimusehtojen hyväksyminen.
Palvelua saa käyttää ainoastaan, kun on hyväksynyt Palveluun liittyvät Sopimusehdot.
Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy näitä Sopimusehtoja, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

 

2.1 Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu.
Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa:
2.1.1 Sana “Asiakas” tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita.
2.1.2 Sana “Materiaali” tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia.
2.1.3 Sana “Palvelu” tarkoittaa TeamsInNet:in kulloinkin tarjoamaa TeamsInNet–palvelua.
2.1.4 Sana “Palveluntarjoaja” tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.
2.1.5 Sana “Sopijapuoli” tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai TeamsInNet:a taikka jotakin näistä, taikka kaikkia näitä yhdessä asiayhteyden mukaan.
2.1.6 Sana “Sopimusehdot” tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä TeamsInNet:in myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

 

3.1 REKISTERÖITYMINEN
3.1.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä.
3.1.2 Palvelun avaamisen yhteydessä kyseiselle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle luodaan tämän omaan käyttöön asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi sen mukaan, millä tavalla Palvelua käytetään.
Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa sekä olemaan ilmaisematta ja/tai luovuttamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja vastaavat kaikista toimenpiteistä, mitä tunnuksilla ja salasanoilla on tehty Palvelussa taikka tietojensa joutumisesta kolmannelle osapuolelle. TeamsInNet ei ole missään vastuussa tunnuksilla ja salasanoilla tehdyistä mistään toimenpiteistä ja/tai tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle.

3.2 PALVELUN KÄYTTÄMINEN
3.2.1 Palvelu. TeamsInNet tarjoaa Palvelun käytön SaaS-pohjaisena palveluna kulloinkin osoittamaltaan palvelimelta.
Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan omaan sisäiseen käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.
3.2.2 Ei-takuuta. Palvelu on käytettävissä “sellaisena kuin se on” ja “silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuunottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. TeamsInNet ei takaa, että Palvelu täyttää Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista.
TeamsInNet ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikoja ja/tai puutteellisuuksien taikka saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
3.2.3 Tunnusten ja salasanojen vaihtaminen. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti TeamsInNet:lle, mikäli Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka se joutuu kolmannen osapuolen tietoon.
Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet.
Muutoinkin Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus pyytää TeamsInNeta vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. TeamsInNet:llä on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. TeamsInNet:llä on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä kyseiselle Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.
3.2.4 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan vastuu Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. TeamsInNet ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä.
TeamsInNet ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.
3.2.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat huolehtimaan siitä, että sen omat laitteet, ohjelmistot ja tele- ja tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset ja että ne eivät aiheuta häiriöitä Palveluun.
TeamsInNet ei siten ole vastuussa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä Palveluun.
3.2.6 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi. TeamsInNet ei ole velvollinen niitä toimittamaan.
TeamsInNet:in erikseen ilmoittamat laitteiden ja ohjelmistojen tekniset vaatimukset ovat voimassa TeamsInNet:in ilmoittamalla tavalla.
TeamsInNet:llä on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin.
Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat siten tietoisia, ja hyväksyvät sen, että he voivat joutua hankkimaan uusia laitteita, ohjelmistoja ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiä Palvelun käyttämiseksi. TeamsInNet pyrkii ilmoittamaan kolme (3) päivää etukäteen sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat velvollisia omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin Palvelun käyttämiseksi.
3.2.7 Yhteys. Yhteys Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tietokoneelta TeamsInNet palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei TeamsInNet ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta TeamsInNet palvelimelle.
3.2.8 Asiakkaan Materiaali. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan Materiaalit säilyvät Palvelussa TeamsInNet:in kulloinkin erikseen ilmoittaman ajan, rajoissa ja laajuudessa.
3.2.9 Tukipalvelut. TeamsInNet tarjoaa Palvelun tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 14.00, poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät.
3.2.10 Käyttökatkot. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja.
TeamsInNet pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen Asiakkaan Yhteyshenkilölle. TeamsInNet ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista asiakkaalle.
3.2.11 Evästeiden käyttäminen
3.2.12 Edelleenkehittäminen. TeamsInNet:llä on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla.
TeamsInNet:lla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisilla ohjelmistoilla edellyttäen,
että korvaava ohjelmistoversio ja/tai ohjelmisto on toiminnallisuudeltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavanlainen
kuin näiden Sopimusehtojen tarjottu Palvelu, ellei TeamsInNet tapauskohtaisesti toisin päätä.
3.2.13 Tiedottaminen. TeamsInNet voi tiedottaa Palveluntarjoajia ja Asiakkaita Palveluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, Palvelun toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja niiden tuotteista ja/tai palveluista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Palveluntarjoajien ja/tai Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten esimerkiksi sähköpostiin, poislukien matkapuhelinnumeroon. Näiden lisäksi TeamsInNet voi lähettää kyselyitä ja tutkimuksia Palveluntarjoajille ja/tai Asiakkaille vastattavaksi.

3.3 PALVELUNTARJOAJAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT
3.3.1 Palveluntarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjen vastaanottajilla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan TeamsInNet:lle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.
3.3.2 Palveluntarjoajan tulee olla Palvelun liittyessä ja Palvelun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Palveluntarjoaja rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti TeamsInNet:lle. Samoin Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti TeamsInNet:lle, mikäli Palveluntarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Palveluntarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä.
Palveluntarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta TeamsInNet pystyy tavoittamaan Palveluntarjoajan tarvittaessa.
3.3.3 TeamsInNet:llä on oikeus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle, tarkistaa Palveluntarjoajan kirjanpitoa ja/tai muita vastaavia asiakirjoja ja tietoja tarpeellisessa määrin sen varmistamiseksi, että Palveluntarjoaja on suorittanut maksut TeamsInNet:lle näiden Sopimusehtojen mukaisesti.
3.3.4 Palveluntarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakkaat mahdollisesti antavat Palveluntarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista palautetta, jotka eivät ole nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin.
Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta saada palautettaan poistetutuksi Palvelusta ja/tai muualta.
TeamsInNet:llä on oikeus jäädyttää Palveluntarjoajan pääsy palveluun, mikäli palautteen sisältö on sen laatuista, että se vaarantaisi TeamsInNet:in mainetta hyvien palveluiden toimittajana. Palautteet jäävät Palveluun myös sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen TeamsInNet:in päättämällä tavalla.

3.4 ASIAKASTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT
3.4.1 Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on mahdollisuus ladata omaa Materiaalia Palveluun. Palveluntarjoaja ja Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus ladata Materiaalia Palveluun ja että Materiaalia voidaan käyttää näiden Sopimusehtojen mukaisesti (ks. mm. näiden Sopimusehtojen kohta 4.2).
Palveluntarjoaja tai Asiakas sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti TeamsInNet:lle, mikäli se rikkoo tämän kohdan velvollisuutta.
3.4.2 Asiakkaalla on oikeus antaa palautetta Palveluntarjoajista Palvelussa sähköpostitse.
TeamsInNet tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan palautteiden antamiseksi eikä TeamsInNet ole missään vastuussa palautteista.
3.4.3 Asiakas vastaa itse antamistaan palautteista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, siitä, että palautteet ovat näiden Sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia. Palautteen tehnyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jos hän rikkoo jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia ja/tai liikesalaisuutta taikka julkaisee virheellisiä, harhaanjohtavia ja/tai muutoin loukkaavia tietoja.
3.4.4 Palautteissa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:

3.4.4.1 ASIALLISUUS: Palautteissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen.
Palautteen tulee käsitellä Palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Palautteissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

3.4.4.2 OBJEKTIIVISUUS: Palautteen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Palautteen tulee olla puolueeton.
Palautteita ei saa tehdä Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan tuttava,
yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

3.4.4.3 TIETOSUOJA: Palautteissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta.
Palautteen tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.
3.4.4.4 Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Materiaalia, siitä voi ilmoittaa TeamsInNet:lle sähköpostilla osoitteeseen: info@teamsin.net

 

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET
4.1.1 Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet näiden Sopimusehtojen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan TeamsInNet:lle ja/tai TeamsInNet:in alihankkijoille ja/tai muille kolmansille palvelujen tarjoajille.

4.2 TeamsInNet:in KÄYTTÖOIKEUDET
4.2.1 Sikäli kuin Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas toimittaa Palveluun Materiaaleja, kyseinen Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas myöntää samalla TeamsInNet:lle oikeuden käyttää Materiaalia haluamallaan tavalla toiminnassaan sellaisenaan ja/tai muutettuna. TeamsInNet:lla on siten ei-yksinomainen, siirrettävä, ikuinen, peruuttamaton ja maksuton oikeus julkaista, jakaa, levittää, käyttää, muunnella, antaa oikeuksia muille ja muutoinkin käyttää kaupallisesti ja muutoin haluamallaan tavalla Materiaalia. TeamsInNet voi lisäksi halutessaan lisätä Materiaaleihin TeamsInNet:in omia tunnuksia Materiaalin yhdistämiseksi Palveluun.

4.3 PALVELUNTARJOAJAN JA ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET PALVELUUN
4.3.1 Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana kysymyksessä olevalla Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelu omassa toiminnassaan TeamsInNet:in kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Palveluntarjoaja tai Asiakas ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa Palvelun käyttöoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman TeamsInNet:in etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.
4.3.2 Palveluntarjoajan tai Asiakkaan on käyttöoikeuden tai näiden Sopimusehtojen päättyessä (mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä) lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan.

 

5.1 Palvelun käyttäminen on maksutonta tarjouspyyntöjen tekemiseksi Asiakkaalle.
5.2 Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajalle. TeamsInNet veloittaa palveluntarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. TeamsInNet ilmoittaa kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa.
5.3 Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
5.4 Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/20.8.1982, kuten muutettu) mukaan.
5.5 TeamsInNet:llä on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä Palvelun kotisivuilla kaksikymmentä (20) päivää etukäteen.
Mikäli Palveluntarjoaja tai Asiakas ei hyväksy hintojen ja maksujen muuttamista edellyttäen kuitenkin, että hintojen ja maksujen muuttaminen vaikuttaa
negatiivisesti kyseiseen Palveluntarjoajaan tai Asiakkaaseen, on kyseisellä Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla oikeus irtisanoa nämä Sopimusehdot
ilmoittamalla siitä kirjallisesti TeamsInNet:lle viisitoista (15) päivää ennen hintojen ja maksujen muutoksen voimaantuloa, jolloin nämä Sopimusehdot ja Palvelun käyttöoikeus päättyvät hintojen ja maksujen muutoksen voimaantullessa.
5.6 Näiden Sopimusehtojen tai Palveluntarjoajan tai Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä kenen tahansa aloitteesta, jo maksettuja Palveluun liittyviä hintoja ja maksuja ei palauteta missään tilanteessa Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

 

6.1 Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan, kun kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja tai Asiakas on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi tai ryhtynyt käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksynyt nämä Sopimusehdot itseään sitovaksi ja TeamsInNet on hyväksynyt sitoutumisen sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolen tulee tehdä irtisanomisilmoituksen toiselle Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.
6.2 TeamsInNet:llä on myös oikeus purkaa nämä Sopimusehdot kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa, on rikkonut näitä Sopimusehtoja eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan ja/tai Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme huonoa palautetta ja tämä TeamsInNet:in omasta mielestä osoittaa Palveluntarjoajan kykenettömäksi tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.
6.3 Mikäli kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan tai Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, TeamsInNet:llä on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on suorittanut TeamsInNet:lle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisien perintäkuluineen.
6.4 TeamsInNet:llä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö tai vaihtoehtoisesti purkaa Palveluun liittyvä sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille, kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas rikkoo jotakin näitä Sopimusehtoja tai kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas ei muutoin TeamsInNet:in omasta mielestä sovellu Palvelun käyttäjäksi. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut. TeamsInNet:llä on lisäksi oikeus periä Palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. TeamsInNet:llä on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö jos TeamsInNet toteaa, ettei Palveluntarjoaja pysty toteuttamaan tarjoamaansa palveluaan tai muuta vastaavaa toimintaa riittävällä laadulla, vastuulla ja/tai asiakaspalvelulla kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme (3) huonoa palautetta.
6.5 Tämän Sopimuksen ehdot 3.3.5, 4.1, 4.2, 8 ja 9.10 sekä sellaiset tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

 

7.1 TeamsInNet:in korvausvelvollisuus Loppuasiakkaalle ja/tai Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään TeamsInNet:in kyseiseltä Loppuasiakkaalta tai Asiakkaalta laskuttama keskimääräinen yhden (1) kuukauden arvonlisäveroton määrä, mutta kuitenkin enintään sata (100,00) euroa.
7.2 TeamsInNet ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista.
TeamsInNet ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet –yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä.
7.3 TeamsInNet ei vastaa kolmannen osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. TeamsInNet ei vastaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista eikä myöskään näiden välisistä mistään sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.
7.4 Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heidän Palveluun toimittama Materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.
Muutoinkin Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat Palveluun toimittamista Materiaaleista.
7.5 TeamsInNet ei vastaa missään tilanteessa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.
7.6 Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.
7.7 TeamsInNet ei takaa, että Palvelussa mukana oleva Palveluntarjoaja on rekisteröity ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin.
Nämä tiedot tarkistetaan Palveluntarjoajalta Palvelun käyttöönoton yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa, voi tämä aiheuttaa muutoksia Palveluntarjoajan osalta. Ennen tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimista on syytä tarkistaa Palveluntarjoajan taustat, kuten ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritiedot sekä verovelkatiedot.
7.7 TeamsInNet ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. TeamsInNet ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

 

8.1 TeamsInNet:llä on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä Sopijapuolten välinen asiakassuhde. TeamsInNet:llä on lisäksi oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. TeamsInNet:llä on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja kahdentoista (12) kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

 

9.1 Alihankinta. TeamsInNet:llä on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoillaan ja/tai muilla palveluntarjoajillaan.
9.2 Tiedoksiannot. Näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai tiedoksianto on muutoin
tehty todisteellisesti, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla. Edellisen lisäksi TeamsInNet voi tehdä näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot lähettämällä sähköpostin kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla tiedoksianto Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen, kun sähköposti
on lähetetty kysymyksessä olevan Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle tai tiedoksiannon Palvelussa tapahtuneen julkaisemisen jälkeen kysymyksessä olevan Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas seuraavan kerran kirjautuu Palveluun.
9.3 Ylivoimainen este. TeamsInNet ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat TeamsInNet:in vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota TeamsInNet:in ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia TeamsInNet ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun TeamsInNet on itse sen kohteena tai siihen osallisena. TeamsInNet:in alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.
9.4 Sopimuksen siirtäminen. Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näistä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman TeamsInNet:in etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. TeamsInNet:llä on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle. TeamsInNet:llä on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.
9.5 Sopimusehtojen muuttaminen. TeamsInNet:llä on oikeus muuttaa näistä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun yhteydessä. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy muutoksia, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla on irtisanoa Palvelu päättymään ilmoittamalla siitä TeamsInNet:lle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.
9.6 Kokonainen Sopimus. Tämä Sopimusehdot liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja/tai muut tahdonilmaisut.
9.7 Ei-luopumista oikeuksista. Se, että TeamsInNet jättää käyttämättä jonkin näihin Sopimusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita TeamsInNet:in oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota näiden Sopimusehtoihin.
9.8 Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku näiden Sopimusehtojen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimusehtojen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden Sopimusehtojen ehtoihin ja määräyksiin.
9.9 Vientirajoitukset. Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.
9.10 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet, joista ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Jyväskylän käräjäoikeudessa.

Hinnasto (voimassa 00.00.2017 lukien)
Palveluntarjoaja suorittaa TeamsInNet:lle Palvelun käytöstä seuraavat hinnat ja maksut:
• Palveluntarjoaja suorittaa Palvelua käytettäessä 00$ suuruisen kuukausittaisen käyttömaksun.
• Käyttömaksu suoritetaan kuukausittaisen laskun saavuttua, laskussa merkittyyn eräpäivään mennessä.